2.2. FrieslandSource/Contact: John und Susan Terpst aus Ontario, Canada
and Hans Poelsma


Erstellt: 20. September 1998 21.25
Stefan Schaaf <stefan@schaafs.de>
letzte Änderung: 10. September 2005 19.40

Teddies Physik Links SCHAAF (English) SCHAAF (Deutsch) Kurioses Home